Chúng tôi là ai ?

Chúng tôi là ai?

Derek Prince Ministries (DPM) là một chức vụ quốc tế, có 45 văn phòng đại diện và truyền giáo rải rác trên khắp thế giới.

Sứ mạng của chúng tôi là  phổ biến sự giảng dạy của Derek Prince cho những tín hữu đang đói khát những điều thuộc linh thông qua sách vỡ, các tài liệu thu âm và thu hình và các trang web trên 100 ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là tại các quốc gia đang gặp bắt bớ và nghèo đói.”

Hằng năm có hàng trăm ngàn tân tín hữu và tín hữu trưởng thành kinh nghiệm một đời sống đắc thắng, tự do và bình an qua sự sự dạy dỗ của Derek Prince. Nhiều lời làm chứng chúng tôi đã nhận được của các tín hữu tại New Zealand và các nơi khác trên thế giới cho thấy Đức Chúa Trời đang tiếp tục sử dụng sự dạy dỗ của Derek Prince để tác động đến nhiều cuộc đời và cho và cho ho kinh nghiệm phước hạnh đầy trọn của Chúa.

Các chương trình truyền giảng của chúng tôi được sự hỗ trợ bởi các cá nhân như bạn hoặc hội thánh của bạn, đã giúp chống lại sự đói khát thuôc linh trên toàn thế giới bằng cách cung cấp tài liệu môn đồ hóa cho các tín hữu, mục sư và sinh viên trường Kinh thánh, những người đang tìm kiếm để hiểu rõ hơn về Lời Chúa và tăng trưởng thuộc linh.

Điều chúng tôi tin -  Hãy đọc phát biểu niềm tin của chúng tôi.

Hãy kết nối với chúng tôi

Name

Email address

Message