Hãy dâng hiến cách rộng rãi

Nếu bạn đồng chia sẽ khải tượng của chúng tôi là môn đồ hóa toàn cầu và trang bị cho Hội thánh thì hãy dâng hiến cho chức vụ chúng tôi