Khóa tự học Kinh Thánh 

Qua giáo  trình  nghiên cứu nầy , bạn sẽ kinh  nghiệm được những sự thay đổi đáng kể trong đời  mình và tìm được sự mật thiết với Đức Chúa Trời mà bạn chưa từng nếm  trải trước đây.

" hảy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời ,như người làm công không có gì đáng thẹn ,thẳng thắn giảng dạy lời chân lý " II Ti-Mô-Tê 2:15

Nếu bạn có những thắc mắc về Đức Chúa Trời và Kinh Thánh , thì đây là những giải phấp các thắc mắc ấy của  bạn .Trong giáo trình tự nghiên cứu Kinh Thánh nầy , bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi như :

Làm thế nào tôi có thể đắc thắng tội lổi ?

Kế hoạch chửa lành của Chúa cho thân thể tôi là gì ?

Làm thế nào tôi biêt chắc sẽ lên Thiên Đàng sau khi tôi qua đời ?

Kế hoạch thịnh vượng của Đức Chúa Trời là gì ?

Làm thế nào đẻ lời cầu nguyện tôi được nhậm ?

Ngay cả khi bạn chưa độc Kinh Thánh trước đây ,bạn sẽ thấy giáo trinh hương dẩn theo hệ thống nầy rất hửu ích và dể sử dụng .Hoặc thậm chí , bạn đã là tín hửu trong nhiều năm rồi , thì tài liệu nầy sẽ giúp bạn trò chuyện cùng Chua dể dàng hơn thông công với các tín hửu khác dể dàng hơn, tiếp nhận sự dẩn dắt và chia sẻ đức tin cho người khác dể dàng hơn .